POlITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązujący od 25 maja 2018 r 

Bolton Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, występując w roli niezależnego administratora danych i podmiotu powiązanego z grupą przedsiębiorstw znanych jako Bolton Group ("Grupa") ), chce poinformować Cię o tym, jak zbieramy, używamy i ujawniamy dane osobowe od Ciebie i Twojej osoby, za pośrednictwem tej strony www.bison.com.pl ("Witryny") i powiązanych usług ("Usługi"), zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami o ochronie danych i regulacje, ze szczególnym odniesieniem do: rozporządzenie (UE) nr. 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Tzw. Ogólny kodeks ochrony danych lub "GDPR" lub RODO), obowiązujący od 25 maja 2018 r .; oraz wszelkie inne działania, zarządzenia, przepisy lub zapewnienie właściwych krajowych i europejskich organów ochrony danych - zwane dalej łącznie "obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych".

Usługi mogą obejmować między innymi możliwość uczestniczenia w nagrodzonych konkursach, loteriach, konkursach i innych inicjatywach organizowanych.

 

1. Co polityka prywatności obejmuje?

Firma jest administratorem danych osobowych (tj. Wszelkich informacji związanych ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną znaną jako osoba, której dane dotyczą), które zbieramy od i o Tobie za pośrednictwem Witryny i Usług przetwarzanych zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. 

Niniejsza polityka prywatności i nasza polityka dotycząca plików cookie mają zastosowanie do wszystkich użytkowników, w tym zarówno tych, którzy korzystają z witryny internetowej, jak i usług bez rejestracji lub subskrypcji określonej usługi.

2. Jaki rodzaj danych osobowych zbieramy

Firma gromadzi dane, (1) które użytkownik udostępnił w sposób niezależny firmie,  (2) dane o działaniach zebrane podczas uzyskiwania dostępu i interakcji z Witryną lub Usługą oraz (3) dodatkowe informacje. W szczególności, Spółka zbiera następujące dane od Ciebie:

1. Dane rejestracyjne: zebrane za pośrednictwem naszego formularza rejestracyjnego.

2. Dane, które udostępniliście Państwo w firmie: możemy gromadzić dane osobowe (takie jak nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu itp.), Jeśli złożyli Państwo wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego za pośrednictwem witryny internetowej , jeśli zarejestrujesz konto w Witrynie lub jeśli zechcesz skorzystać z oferowanych przez nas Usług;

3. Dane dotyczące aktywności: kiedy uzyskujesz dostęp do Witryny lub Usług i wchodzisz w nią w interakcję, możemy zbierać określone informacje o tych wizytach. Na przykład, aby umożliwić połączenie z witryną lub usługami, nasze serwery odbierają i rejestrują informacje o twoim komputerze, urządzeniu i przeglądarce, w tym o potencjalnie Twoim adresie IP, typie przeglądarki i innym oprogramowaniu lub sprzęcie. Jeśli uzyskasz dostęp do Witryny lub Usług z telefonu komórkowego lub innego urządzenia, możemy zebrać unikalny identyfikator urządzenia przypisany do tego urządzenia, dane geolokacyjne lub inne informacje transakcyjne dla tego urządzenia. Pliki cookie i inne technologie śledzenia (takie jak pliki cookie przeglądarki, piksele, sygnały nawigacyjne i technologia Adobe Flash, w tym pliki cookie) mogą również być gromadzone. Technologie te mogą być również wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania informacji o korzystaniu z Witryny lub Usług, takich jak odwiedzane strony, przeglądane treści, wyszukiwane zapytania i reklamy, które widzieliście. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą Politykę plików cookie.

4. Informacje z innych źródeł. Możemy uzupełnić informacje, które zbieramy, o informacje z innych źródeł, takich jak publicznie dostępne informacje i komercyjnie dostępne źródła.Gdy informacje zebrane od Ciebie lub o Tobie nie identyfikują Cię jako konkretnej osoby bezpośrednio lub pośrednio, możemy wykorzystać te informacje do dowolnego celu lub udostępnić je stronom trzecim, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawodawstwo w zakresie ochrony danych.

Nie zbieramy:

  • Informacje finansowe od dostawcy usług płatniczych: w niektórych przypadkach możemy skorzystać z niezaufanej usługi płatności, aby umożliwić ci zakup produktu lub dokonanie płatności. W takim przypadku podane przez Ciebie informacje będą podlegać polityce prywatności danej usługi płatności, a nie niniejszej Polityce prywatności.
  • Specjalne kategorie danych osobowych: prosimy nie wysyłać, a nie ujawniać żadnych informacji zawartych w specjalnej kategorii danych osobowych (takich jak numery ubezpieczenia społecznego, informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, opinii politycznych, religii lub innych przekonań, zdrowia, pochodzenia przestępczego lub członkostwa w związkach zawodowych) na lub za pośrednictwem Witryny, Usług lub w inny sposób.

Połączone usługi. Usługi mogą być również powiązane z witrynami obsługiwanymi przez firmy niepowiązane i mogą zawierać reklamy lub treści, funkcjonalności, gry, biuletyny, konkursy lub loterie lub aplikacje opracowane i utrzymywane przez firmy niepowiązane. Firma nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności niepowiązanych firm, a po opuszczeniu Usług lub kliknięciu reklamy należy sprawdzić obowiązującą politykę prywatności innej usługi.

3. Dlaczego zbieramy swoje osobiste dane?

Przetwarzamy dane osobowe, które zbieramy i na Twój temat, aby:

a) umożliwia korzystanie z Witryny i Usług;

b) mierzyć i ulepszać nasze Usługi i odpowiednie funkcje;

c) poprawić jakość korzystania z Witryny i Usług;

d) zapewniać wsparcie klienta i odpowiadać na zapytania;

e) przestrzegać zobowiązań prawnych (w tym świadczenia Usług); lub odpowiadać na prośby władz publicznych i rządowych;

f) chronić prawa Firmy i innych osób, w szczególności mogą zdarzyć się sytuacje, w których Spółka może ujawnić dane osobowe, w tym sytuację, w której Firma w dobrej wierze wierzy, że takie przetwarzanie jest konieczne w celu: (i) ochrony egzekwować lub bronić praw, prywatności, bezpieczeństwa lub majątku Spółki lub jej pracowników, agentów i kontrahentów (w tym egzekwowania naszych umów i naszych warunków użytkowania); (ii) chronić bezpieczeństwo, prywatność i bezpieczeństwo użytkowników Witryny lub Usług lub członków społeczeństwa; oraz (iii) chronić przed oszustwami lub do celów zarządzania ryzykiem;

g) na Twoją opcjonalną zgodę, przesyłając Ci spersonalizowaną komunikację marketingową i promocyjną zgodnie z Twoimi preferencjami i osobistymi wyborami [WSPÓLNA ZGODA NA MARKETING I PROFIL];

h) po uzyskaniu opcjonalnej zgody udostępnij swoje dane naszym zaufanym partnerom biznesowym, w tym innym firmom Grupy, za umożliwienie im wysyłania wiadomości komercyjnych.


Jeśli dane zebrane od Ciebie lub o Tobie nie identyfikują Cię osobiście, możemy wykorzystać te informacje do dodatkowych celów lub udostępnić je stronom trzecim.

 

4. W jaki sposób podstawowy prawo przetwarza swoje osobiste dane?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych:

a)jest niezbędna do prowadzenia Witryny i świadczenia Usług;

b) jest obowiązkowa, ponieważ jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) opiera się na uzasadnionym interesie Spółki, w zależności od przypadku;

d) są wykonywane na podstawie Twojej opcjonalnej zgody i, jeśli to możliwe, z uzasadnionego interesu Spółki.

Te działania związane z przetwarzaniem danych nie są obowiązkowe i możesz w każdej chwili zgłosić sprzeciw lub odwołać swoją zgodę, korzystając z zasad opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

5. Jak długo zachowujemy dane osobowe?

Firma będzie przetwarzać dane osobowe tak długo, jak to konieczne do osiągnięcia zamierzonych celów zgodnie z sekcją powyżej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do obsługi procesu ofertowania naszych produktów, ale nie dłużej niż 6 miesięcy, lub przez okres niezbędny dla realizacji transakcji sprzedaży naszych produktów i rozpatrywania reklamacji i nie dłużej niż 3 lata od dokonania zakupu. 

6. W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe?

W odniesieniu do wyżej wymienionych celów dane są przetwarzane za pomocą środków elektronicznych i ręcznych i są chronione za pomocą odpowiednich środków bezpieczeństwa. W związku z powyższym, mimo że Spółka stosuje odpowiednie środki administracyjne, techniczne, osobowe i fizyczne w celu ochrony danych osobowych znajdujących się w jej posiadaniu przed utratą, kradzieżą i nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem lub modyfikacją, nie może zagwarantować, że wykluczone zostaną wszystkie możliwe zagrożenia cybernetyczne. 

7. Kto ma dostęp do danych osobowych?

W celach zgodnych z postanowieniami sekcji 3 niniejszej Polityki prywatności, Spółka może udostępniać dane osobowe do następujących kategorii odbiorców znajdujących się w Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską zgodnie z postanowieniami:

a) Inne spółki Grupy, w zależności od przypadku;

b) Usługodawcy zewnętrzni, którym powierzono czynności przetwarzania i odpowiednio wyznaczeni jako przetwórcy lub podprzetwarzający, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy (np. dostawcy usług w chmurze, inne podmioty należące do grupy, dostawcy usług świadczący usługi lub wspierające Usługi - a przez to na przykład i bez ograniczeń, firmy świadczące usługi IT, eksperci, konsultanci i prawnicy - firmy wynikające z możliwych fuzji, podziału lub innych przekształceń); i

c) Właściwe organy krajowe w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami;

d) Zaufani partnerzy biznesowi stron trzecich, za wyraźną zgodą. Kategorie, do których należą tacy partnerzy biznesowi to: (i) dobra konsumpcyjne; (ii) opieka osobista; (iii) pielęgnacja urody; (iv) opieka domowa; (v) kleje i szczeliwa; itp.

8. Czy przekazywane danych osobistych za granicą?

Nie będziemy przekazywać danych osobowych w krajach znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Nieletni w wieku 18

Witryna nie dotyczy podmiotów w wieku poniżej 18 lat, a firma świadomie nie gromadzi danych osobowych osób poniżej 18 roku życia.

10. Jakie są państwo prawa w odniesieniu do danych osobowych?

Użytkownik może w dowolnym momencie i bez opłat mieć i / lub wykonywać następujące prawa:

a) prawo do informacji na temat celów i metod przetwarzania;

b) prawo dostępu;

c) prawo do uzyskania kopii danych przechowywanych za granicą i uzyskania informacji dotyczących miejsca, w
którym dane te są przechowywane;

d) prawo do żądania aktualizacji, poprawienia lub integracji danych;

e) prawo do żądania anulowania, anonimizacji lub zablokowania danych;

f) prawo do ograniczenia przetwarzania;

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w całości lub w części, również wtedy, gdy jest dokonywane za pośrednictwem automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

h) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie i bez ograniczeń.

i) prawo do kontaktu z inspektorem ochrony danych, w zależności od przypadku;

j) prawo do złożenia skargi przed właściwym krajowym organem ochrony danych lub organem sądowym.

Oprócz praw wymienionych powyżej, od 25 maja 2018 r. Możesz również wykonywać następujące prawa w związku z pełnym stosowaniem rozporządzenia (UE) nr. 679 z 27 kwietnia 2016 r .:

a) prawo do przenoszenia danych (tj. do otrzymania elektronicznej kopii danych osobowych, jeśli chciałbyś przenieść swoje dane osobowe do siebie lub do innego dostawcy);

b) prawo do ograniczenia przetwarzania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, uwag lub reklamacji ze strony Użytkownika dotyczących gromadzenia danych osobowych lub metod użycia, prosimy o kontakt pod adresem rodo@bolton.pl

11. Zmiany i aktualizacje

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od daty określonej we wstępie. Spółka może zmienić i / lub uzupełnić niniejszą Politykę prywatności również w wyniku wszelkich późniejszych zmian i / lub uzupełnień obowiązującego ustawodawstwa w zakresie ochrony danych. O takich zmianach powiadamia cię z wyprzedzeniem regularnie ta sama Firma.